GENERALFORSAMLING 

Studenthuset Meieriet 

Tirsdag 06.04.2021 kl 18:00  

Generalforsamlingen ble gjennomført digitalt. 34 stemmeberettigede medlemmer tilstede.


 

Sak 1 - Valg av møteleder og referent 

Styrets forslag til vedtak er:  Arlene Henneli som møteleder og Christina Kolbu som referent. 

Generalforsamlingen godkjenner Arlene Henneli som møteleder og Christina Kolbu som referent. 

Styrets innstilling er vedtatt.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling 

Innkallelsen ble sendt ut 30.03.2021. 

 

Notat:   

Til neste generalforsamlingen ønsker deltagere av generalforsamlingen at styret er sikker på at alle får innkallelsen, da det ikke var alle som fikk innkallelsen før samme dag som generalforsamlingen skulle gjennomføres (innkallelsen ble da sendt til UGL-mail).  

Evige medlemmer fikk ikke innkallelsen. 

 

Styret sitt forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen godkjenner innkallelsen 

Styrets innstilling er vedtatt.


 

Sak 3 - Underskriver av protokoll 

Styret sitt forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen godkjenner Oda Ormbostad og Astrid Eskeland som protokollunderskrivere. 

Styrets innstilling er vedtatt.

 

Sak 4 - Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 

Notat: 

Spørsmål fra forsamlingen er om hvordan deltakere av generalforsamlingen kan godkjenne dagsorden og forretningsorden når deltakere ikke har tilgang til sakspapir. 

Sakspapir skal ha sendt ut sammen med innkallelsen som ble sendt ut en uke før generalforsamlingen. Viktig at alle som sitter i møte har tilgang til sakspapirene. Tips om å sjekke søppelpost. 

 

Styret sitt forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen godkjenner styret sitt framlegg til dagsorden og forretningsorden. 

Styrets innstilling er vedtatt.

Sak 5 - Årsmelding 

Styret presenterer årsmelding for 20/21 fra de forskjellige divisjonene 

 

Divisjon Drift (styremedlem Samuel Eide presenterer) 

 • DJ-gruppa 

  • 4-5 nye medlemmer

  • Være færre spillekvelder og mindre aktivitet i huset åpningstider pga. Covid-19 

  • Gjennomfør “vin og vinyl” to ganger, var populært

  • Vært mye intern aktivitet: 

   • Mixesessions en gang i uke til til annen hver uka, lært hverandre nye ting

   • Pizza og mikse kvelder med god stemning i gruppa

   • Kjøpt nytt utstyr fra saman midler: CDJ-spelar, headset, DJ-bord, flightcase og lyseffektar

 

 • Kafe-gjengen

  • Gruppen ble gjenoppstartet igjen i år pga. Covid-19 restriksjoner med spiseplikt.

  • Ny UGL Kafe: Thomas Hagen og 2 medlemmer

  • Det har vært mye å gjøre og godt bra. Lagd nye rutiner og oppskrifter.

  • På sikt er målet er en fast åpningsdag for kafe på dagtid. 

 

 • Lyd og lys

  • Like aktivitet, som følge av færre arrangement som krever lyd og lys. 

  • Men de arrangement som har blitt gjennomført har godt bra.

  • Det er mangel på medlemmer, det er ofte de samme 2-3 personer som stiller opp

  • De satser på mer rekruttering neste år når det forhåpentligvis åpner opp mer. 


 

 • Bar og vakt

  • Hatt flere sosiale aktiviteter høst og vår

   • Drinkmiks kurs, filmkvelder og spillekvelder 

  • Generelt vært få aktive:  5 aktive 

   • Til tider har gruppa slitt med motivasjon 

  • De har satt i gang tiltak for å rekruttere flere aktive

   • Kviss til de som er på jobb

   • Stand i kanita på skolen

   • Ny vervekonkurranse

 

 • Vaktmester

  • Hatt jevnlig aktivitet på onsdager

  • 1-5 oppmøte på samlingene

  • Laget ny hylle til bar og vakt garderobe og hylle til ny forsterker på kjøkkenet. 

  • Har vært generelt litt interesser for gruppa.

  • Flere av medlemmer har andre verv på huset, som også på tids prioriteres. 

 

 • Vaktsjef

  • 7 medlemmer, har fungert greit med tanke på begrenset åpning av huset

   • til tider har det vært utfordrende med motivasjon

   • 3 har sluttet

  • Ny fase med å rekruttere nye vaktsjefer 

   • vanskelig å rekruttere vaktsjefer med få aktive i bar og vakt.

  • Vi trenger flere vaktsjefer til neste år, da det er flere som flytter.

 

Divisjon Arrangement (Oda Ormbostad presenterer) 

 • Kviss

  • Hatt god del arrangement og det mest populære arrangementet

  • 8 aktive høstsemesteret, 4 aktive på vårsemesteret

   • Vært mindre kviss på vårsemesteret. ikke hatt så mange kviss

  • Generelt går det bra med kviss gjengen 

 

 • Artistvert

  • Veldig lite å gjøre på grunn av få konserter pga. covid 19

  • De er fortsatt en gruppe som med interesse

 

 • VEKAO

  • Har fått ny dato 22. april til 2. mai, pga. covid-19 utsettelse

  • Håper på å få gjennomføre festivalen, tar ny vurdering når det kommer nye restriksjoner fra regjeringen  

  • Nytt for VEKAO, har gått for å være en grønn festival, som er blitt godkjent. 

  • Trenger flere frivillige.

 

 • Booking

  • Har hatt mye å gjøre, mye planlegging, mye som er blitt avlyst og utsatt. 

  • Fått 2 nye booking: Andreas Hoang og Andrea Espelid Pedersen.

 • For opplæring i løpet av våren, begynner for fullt til høsten.

 

 • Festkultur

  • Lite aktivitet pga. få arrangement med behov for pynt. 

  • Har pyntet til jul og halloween

 

Divisjon Kreativ (styremedlem Kreativ har trukket seg) 

 • Dans (Oda Ormbostad presenterer) 

  • Mangler et styremedlem, derfor har divisjon arrangement har besøk av dansegruppa. 

  • Dansegruppa har akkurat blitt gjenopprettet igjen.

  • 1 - 2 treninger 

 

 • Rollespill

  • Har hatt godt oppmøte

  • Fått nye aktive

  • Har hatt ukentlige møter

 

 • Band (Samuel Eide presenterer) 

  • Rydda og omorganiser bandrommet 

  • Kjøpt inn nytt utstyr og nye instrument

  • Ikke mye felles aktivitet

  • Band rommet brukes mye på eget initiativ

  • Band har spilt på kviss og på bandstand

  • Laget en promo

  • Jobbe med videre med rekruttering

 

 • Meiografen (Anna Kolås Brun presenterer) 

  • Relativt normalt i høst, spilt inn noen 

  • 5 aktive medlemmer

  • Vært lite aktivitet etter jul, lite interesse for nye medlemmer

 

Divisjon Info (Styremedlem Othelie Garnes presenterer) 

 • Blest: 

  • Lite aktivitet, 

  • Lite arrangement å ta bilde av

  • Står uten UGL 

 • IT

  • Vært lite aktivitet

  • Men vært teknisk behjelpelig ved behov. 

 

Styret sitt forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen godkjenner styre sin årsmelding.

Styrets innstilling er vedtatt. 

Sak 6 - Regnskap 2020, kontingentsats, og orientering om budsjett 2021/2022  

Økonomiansvarlig Christian Køhl presenterer saka med fokus på motivasjon poster ift. budsjett 2021/2022. Regnskap for 2020 legges frem. 


 

Regnskap 2020:

 

Største inntektsposter: billetter, tilskudd og medlemskongienger

 • Inntektene fra VEKAO i fjor er flyttet over for regnskapet 2020. 

 

Største utgiftsposter: Motivasjon, teknisk innleie, honorar til VEKAO. 

 • Har kuttet en del mindre viktige utgiftsposter dette året 

Overskudd på 70 000,- 

 

Kontingentsats 2021/2022:

Helårs Kontingent 300,-

Forhåndskjøp før skolestart 250,-

Halvårsmedlemskap 2. semester 200,-

Styret sitt forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen godkjenner styret sitt framlegg for regnskap 2020, kontingenten blir fastsatt til 300,- og 250,- (forhåndskjøp på nett frem til studiestart HVL). Kontingentsatsen for halvårsmedlemskap er 200,-. 

Styrets innstilling er vedtatt.

 

Sak 7 - Endring av vedtektene 

Fungerande Styreleiar presenterer saka. 

På bakgrunn av noen av sakene som blir presentert i dag vil det bli lagt fram forslag til noen endringer i vedtektene. 

 

§3-6 Settevara

Årsak: Styret ønsker å skille mellom styremedlemmer som er stemt inn på generalforsamling, og et styremedlem som er valgt inn av styret som en settevara. Det er for å bevare den demokratiske delen av styret, fordi en settevara ikke trenger å gå igjennom en generalforsamling. 

 

Nåværende: 

 • Settevara: Et styremedlem som sitter midlertidig i sin stilling.

Styret sitt forslag til vedtak: 

 • Settevara: Et styremedlem som sitter midlertidig i sin stilling. En settevara, har ikke stemmerett. 

 

Notat: 

Etter diskusjon rundt vedtektsendringen kom det frem et muntlig forslag om ordlydsendring under generalforsamlingen, for å tydeliggjøre endringen enda bedre. 

Forslaget som kom fram muntlig ble godtatt for behandling  med to tredelers flertall, slik at generalforsamlingen kunne votere en sak som ikke opprinnelig ble sendt inn sammen med dagsorden på forhånd 14 dager før. 

 

Forslag som kom under generalforsamlingen: 

 • Settevara: Et styremedlem som sitter midlertidig i sin stilling. En settevara, valgt av styret, har ikke stemmerett. 

 

Generalforsamlingen godkjenner endring av vedtekter. 

Generalforsamlingens innstilling er vedtatt.


 

§10-3 Arbeidsoppgaver (forslag til vedtektsendring kom ikke inn til fristen). 

Årsak: Forslaget til endring er slit vedtekten har blitt praktisert tidligere. Styret mener at slik vedtekten står nå, kan det oppstå tolkningsproblemer, derfor ønsker styret å presisere dette. 

Da den har blitt tolket forskjellig fra år til år hvorvidt valgkomiteen sin skal legge sin innstilling fram til styret eller direkte til medlemsmassen på generalforsamlingen. 

 

Nåværende

 • Valkomiteen skal seinast 9 dagar før Generalforsamlinga ha lagt fram lister med aktuelle kandidater til dei forskjellige styrepostane. Alle aktuelle og interesserte kandidater skal være med på lista. Valkomiteen rangerer desse etter eige skjønn. Generalforsamlinga kan krevje skriftleg val.

 

Styrets forslag til endring:  

 • Valkomiteen skal seinast 9 dagar før Generalforsamlinga ha lagt fram for styret, lister med aktuelle kandidater til dei forskjellige styrepostane. Alle aktuelle og interesserte kandidater skal være med på lista. Valkomiteen rangerer desse etter eige skjønn. Generalforsamlinga kan krevje skriftleg val.

 

Generalforsamlingen godkjenner endring av vedtekter. 

Styrets innstilling er vedtatt.

 

§9-5 Ikke gjennomført valg

Årsak: Videreføring av § 3-6 settevara. I vedtektene står det at sette vara fungerer som et styremedlem og har like plikter og rettigheter som andre styremedlemmer. Styre mener at bør være en forskjell på en settevara valgt av styret og et styremedlem som blir valgt inn av generalforsamlingen. Derfor ønsker de å fjerne setningen som omhandler “like plikter og rettigheter”. 

 

Nåværende:

 • Dersom Generalforsamlinga ikkje får vald inn personar til eit eller fleire verv i styret har Generalforsamlinga muligheit til å sette inn ein settevara i det eller dei verva som manglar. Settevara fungerer som et styremedlem og har like plikter og rettigheter som andre styremedlemmer. Det kan ikke sitte mer enn tre settevara på samme tid i eit styre.”

 

Styrets forslag til endring:  

 • Dersom Generalforsamlinga ikkje får vald inn personar til eit eller fleire verv i styret har Generalforsamlinga muligheit til å sette inn ein settevara i det eller dei verva som manglar. Det kan ikke sitte mer enn tre settevara på samme tid i eit styre. 

Styret sitt forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen vedtar styret sitt forslag til endring av vedtektene, og gir avtroppende styre redaksjonell fullmakt. 

Styrets innstilling er vedtatt.

 

Sak 8 - Godkjenning av styret sin rapport fra arbeid med handlingsplanen

Fungerende Styreleder presenterer saka. 

-Har hatt 280 medlemmer 

-God kontakt med andre organisasjoner og eksterne aktører. 

-Etter beste evne hatt arrangementer med bredt spekter. 

-Vært aktiv på Sosiale Medier. 

 

 • Nestleder innleder: 

  • Corona har begrenset veldig mye

  • Mye er ikke fått gjort

  • 280 medlemmer

  • Mindre enn vi pleier

  • God kontakt med god andre stud. org. 

  • Prøvd å hatt arr. tilpasset aller

  • Vi har vært aktiv på sosiale medier

  • Fått opprettet ny nettside

 • Handlingsplan er ikke lagt fram i sakslisten

  • Det blir ikke lagt fram hva som er blitt jobbet med og hva som ikke er jobbet med

  • Vanskelig å forholde seg til bare stikkord

  • Handlingsplan skal ligge ute på nettsidene

  • Dette blir rapporten og handlingsplanen ligger 

 • Handlingsplanen bør like på sakslista

  • Medlemmene skal ha mer innblikk i rapporten

  • Viktig å få det med på neste generalforsamling

 • Forslaget: GF godkjenner styret sin rapport for handlingsplanen

  • 22 stemmer - vedtak er godkjent


 

Styret sitt forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen godkjenner styret sin rapport om arbeidet med handlingsplanen 2019/2020. 

Styrets innstilling er vedtatt.

 

Sak 9 - Godkjenning av handlingsplan for kommende styreperiode 

Fungerende Styreleiar presenterer saka. 

Handlingsplanen er revidert med noen endringer.

 

 • Handlingsplan

 • 30 % medlemmer av student som medlemmer 

 • 25 % av medlemmene som aktive 

 • Ikke gjort så mye endringer fordi det mye har ikke blitt gjort pga. covid-19.  

Styret sitt forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen vedtar styret sitt forslag til handlingsplan 2020/2021, og gir avtroppende styre redaksjonell fullmakt. 

 

Styrets innstilling er vedtatt.

Sak 10 - Valg av nytt styre i Studenthuset Meieriet 2020/2021 

For perioden 1. juni 2021 til 31. mai 2022. 

Valgkomitéen la frem sin innstilling innen fristen 28.03.21 

Valgkomitéens leder, Christian Køhl, presenterer de innstilte kandidatene, og grunnlaget til komitéens innstilling. 

 

Valgkomitéen sin innstilling: 

 

Styreleiar: Lars Magnus Avdal  

Generalforsamling godkjente ved akklamasjon. 

 

Nestleiar: Kristin Lerøy 

Generalforsamling godkjente ved akklamasjon. 

 

Økonomi: Vanja Azevedo Luedy Andersen 

Generalforsamling godkjente ved akklamasjon.

 

Arrangement: Erling Jarl Arstad 

Generalforsamling godkjente ved akklamasjon. 

 

Drift: Vetle Kjølberg 

Generalforsamling godkjente ved akklamasjon. 

 

Informasjon: Othelie Sophie Garnes 

Generalforsamling godkjente ved akklamasjon. 

 

Kreativ: Iselin Sande Bakke

Generalforsamling godkjente ved akklamasjon. 

 

Motkandidater: 

 

Arrangement: Chris Kenneth Gudmundson 

Kreativ: Adelheid Breidvik 

 

Generalforsamlinga innstiller styret. 

Generalforsamlingen godkjente styrets innstillingen ved akklamasjon.

 

Sak 11 – Ymse 

-Evige medlemskap (Sak fra Styret)

Hvert år deles det ut evige medlemskap til studenter som har bidratt i ekstra stor grad i Studenthuset Meieriet. I år velger styret med all sin takknemlighet å tildele dette til; 

 • Lisa Marie Johannesen

 • Ingvill Holmberg

 • Martine Ryan Gulstad

 • Adelheid Breidvik 
 

Referent 

Christina Kolbu

 

Underskriver av protokoll Underskriver av protokoll

Oda Ormbostad    Astrid Eskeland