Vedtekter for Studenthuset Meieriet

Vedtekter for Studenhuset Meieriet har som føremål å informere medlemmar om kva arbeid Studenthuset skal vektlegge i løpet av semesteret. I vedtektene kan du sjå retningslinjar vi skal følgje for å legge til rette for eit godt studentmiljø her på huset.

§1. FØREMÅL

§1 1

Studenthuset Meieriet skal arbeide for at studiekvaliteten vert forbetra gjennom studentsosiale aktivitetar. Studenthuset Meieriet har som føremål å utvikle den sosiale kontakten mellom studentane og resten av høgskule- og forskingsmiljøet i Sogndal.

 

§ 2. MEDLEMSKAP

§ 2.1

Alle studentar, tilsette og styremedlemmer ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, tilsette og styremedlemmer i studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane, Vestlandsforsking og elevar ved Helgheim folkehøgskule som er over 18 år, har rett til å verte medlemmer i Studenthuset Meieriet. Ektefelle/sambuarar til dei nemnte har og høve til å verte medlemmer. Studenthuset tilbyr halvt medlemskap til utanlandsstudentar og praksisstudentar som er i Sogndal delar av året.

 

§2.2

Medlem er alle som har gyldig medlemskort for inneverande studieår. Medlemskortet kan ikkje overdragast. Når ein nyttar seg av medlemsfordelane til Studethuset må ein vise gyldig medlemskort. Misbruk av medlemskortet fører til ekskludering.

 

§ 2.3 MeieriMaurteneste

Alle medlemmar på Studenthuset Meieriet skal delta som MeieriMaur ein gong i løpet av eit studieår. Dersom MeieriMaurteneste ikkje vert gjennomført vil dette medføra at ein mistar sitt medlemskap på Studenthuset. Unntaka frå MeieriMaurtenesta er ansatte ved Lægreid Hotell, HVL, Vestlandsforsking, SAMAN samt livsvarige medlemmar i Studenthuset Meieriet. Styret er ansvarlege for at det eksisterar eit konkret reglement.

§ 2.4

Medlemmer av studentsamfunn ved andre høgskular og universitet har tilgjenge til arrangementa som Studenthuset har ansvaret for, på same vilkår som medlemmer i Studenthuset Meieriet.

 

§ 2.5

Personar som ikkje er medlemmer har tilgjenge på enkelte arrangement, men lyt betale høgare billettpris enn medlem.

 

§ 2.6

Alle som har sete i styret på Studenthuset Meieriet gjennom ei heil valperiode, får livsvarig medlemskap på Studenthuset Meieriet.

 

§ 2.7

Styret på Studenthuset Meieriet har fullmakt til å innvilge livsvarig medlemskap til personar som har gjort ein særskild innsats for Studenthuset Meieriet.

 

§ 3. MÅLFORM

§ 3.1

Studenthuset Meieriet er ein organisasjon som er språkleg nøytral. Studenthuset nyttar nynorsk og bokmål som likestilte målformer. Alt skriftleg materiell skal veksle mellom målformene slik at ingen av dei to målformene er representert med mindre enn 25 prosent.

Alle innkomne skriv skal ha svar på målforma nytta i det innkomne skrivet.

 

§ 4. KONTINGENT

§ 4.1

Medlemskontingenten skal betalast ein gong kvart studieår. Kontingenten skal fastsetjast av Generalforsamlinga kvart år.

 

§ 5. GENERALFORSAMLING

§ 5.1 Mandat

Generalforsamlinga er det høgste organet på Studenthuset Meieriet. Den set opp retningsliner for komande periode.

 

§ 5.2 Samansetjing

Alle som kan vere medlem (jfr. § 2.) på Studenthuset Meieriet, har rett til å møte på Generalforsamlinga.

 

§ 5.3 Rettar til medlemmene

Medlem (jfr. § 2.) har tale-, forslags- og stemmerett. Generalforsamlinga kan innvilge ein kvar deltakar talerett.

 

§ 5.4 Dagsorden

Generalforsamlinga skal handsame følgjande saker:

• Godkjenning av innkalling og saksliste

• Val av møteleiar og referent

• Årsmelding

• Rekneskap for føregåande rekneskapsperiode, kontingentsatsar i komande periode, etter innstilling frå styret.

• Eventuelle vedtektsendringar.

• Godkjenning av styret sin rapport frå arbeidet med handlingsplanen.

• Godkjenning av handlingsplan for komande styreperiode.

• Val av:

- Styreleiar

- Nestleiar

- Økonomiansvarleg

- Styremedlem Arrangement

- Styremedlem Drift

- Styremedlem Informasjon

- Styremedlem Kreativ

- Revisor

• Innkomne saker.

 

§ 5.5 Ikkje gjennomførd val

Dersom Generalforsamlinga ikkje får vald nytt styre, vert det vald 7 medlemmer av kontaktutvalet, som då fungerer som interimsstyre til ekstraordinær Generalforsamling er halde.

 

§ 5.6 Vedtaksmynde

Generalforsamlinga er vedtaksfør når medlemmene er innkalla på lovleg vis. Vedtak vert fatta med simpelt fleirtal dersom ikkje anna er vedtektsfesta.

 

§ 5.7 Tidspunkt

Ordinær Generalforsamling skal avviklast innan utgangen av april.

 

§ 5.8 Innkalling

Innkalling til årsmøtet skal gjerast kjent minst 21 dagar på førehand. Saker som ein ynskjer å ta opp skal vere styret i hende minst 14 dagar på førehand. Sakslista skal leggjast fram minst 7 dagar på førehand.

 

§ 5.9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 5.9.1

Dersom styret, eller minst 10% av medlemmene krev det, skal det sitjande styret utan ugrunna opphald kalle saman til ekstraordinær Generalforsamling.

 

§ 5.9.2

Krav om ekstraordinær Generalforsamling skal innehalde oversyn over kva saker som krev handsaming. Er det ikkje oppgjeve kva saker som skal handsamast, vert ikkje kravet om ekstraordinær Generalforsamling sett på som gyldig.

 

§ 5.9.3

Innkalling og utsending av saksdokument til ekstraordinær Generalforsamling skal sendast ut etter dei fristane som gjeld for ordinær Generalforsamling (jfr. § 5.8).

 

§5.10 Valforsamling

Trengs det utskiftingar i styret skal det haldast valforsamling i månadsskiftet november/desember. Valforsamlinga har status som ei generalforsamling, men har berre til oppgåve å velje styre. Innkalling og informasjon til valforsamling skal sendast ut etter same reglar som til generalforsamlinga.

 

§ 6. STYRET

§ 6.1 Funksjonstid

Styremedlemma vert vald for eitt år. Styremedlem som ynskjer å sitje lengre i styret, kan etter eige ynskje stille til attval for ein periode på eitt eller to semester. Styremedlem valde på generalforsamlinga trer inn i stillinga 1.juni. Styremedlema som vert valde på valforsamlinga trer inn i stillinga 15. januar, der ikkje anna er naudsynt av praktiske årsaker. Styremedlem som trer ut av stillinga etter vårsemesteret, sit i stillinga til og med 31.mai. Styremedlem som trer ut av styret i haustsemesteret, sit i stillinga til og med 14. januar der dette er mogleg.

 

§ 6.2 Styret består av:

• Styreleiar

• Nestleiar

• Økonomiansvarleg

• Styremedlem Arrangement

• Styremedlem Drift

• Styremedlem Informasjon

• Styremedlem Kreativ

 

§ 6.3 Mynde

Styret er det høgste organet mellom Generalforsamlingane og skal sørgje for at vedtak som vert fatta på Generalforsamlinga vert realisert. Styret fattar vedtak med simpelt fleirtal. Kvar av styremedlemma har ei stemme. Ved likt tal på stemmer har leiaren dobbeltstemme.

 

§ 7. STRATEGI — OG HANDLINGSPLAN

§7.1 Strategiplan

Studenthuset Meieriet skal drive etter ein langsiktig strategiplan. Denne skal rullerast på Generalforsamlinga kvart 5. år.

Endringar i strategiplanen skal opp til vedtak på generalforsamling.

 

§ 7.2 Handlingsplan

Styret på Studenthuset Meieriet skal arbeide etter ein handlingsplan. Denne skal rullerast på generalforsamling kvart år.

 

§ 8. DIVISJONANE OG UNDERGRUPPENE

§ 8.1.1 Divisjonane

Studenthuset Meieriet har 4 divisjonar. Desse er:

• Divisjon Drift

• Divisjon Arrangement

• Divisjon Informasjon

• Divisjon Kreativ

 

§ 8.1.2

Leiarane for divisjonane er: Styremedlem Drift, Styremedlem Arrangement, Styremedlem Informasjon og Styremedlem Kreativ. Desse har det operative hovudansvaret og det økonomiske oppfølgingsansvaret for divisjonane på Studenthuset Meieriet.

 

§ 8.1.3

Leiarane for divisjonane har òg ansvar for initiering av og tilrettelegging for nye aktivitetar som naturleg fell under divisjonane.

§ 8.1.4

Undergruppeleiarar vert valt demokratisk med alminneleg fleirtal av medlemmane i undergruppa, og deretter godkjent av styret. UGL Booking og UGL Bar- og Vaktgjengen vert valt direkte av styret på Studenthuset Meieriet.

 

§ 8.1.5

Leiarane for divisjonane har møte- og talerett på alle møter i divisjonen sine undergrupper.

 

§ 8.2 Divisjon Drift

§ 8.2.1

Divisjon Drift har desse undergruppene:

• Bar- og Vaktgjengen

• Kafégjengen

• Lyd- og Lysgjengen

• Vaktmestergruppa

• DJ-gruppa

Divisjon Drift har i tillegg MeieriMauransvarleg.

 

§ 8.2.2

Leiarane for undergruppene i Divisjon Drift vert utnemnd av styret. Dei har òg det økonomiske ansvaret overfor styret. Leiarane er i samarbeid med Styremedlem Drift ansvarleg for rekruttering og den daglege drifta av undergruppene.

 

§ 8.3 Divisjon Arrangement

§ 8.3.1

Divisjon Arrangement har desse undergruppene:

• Booking/artistvert

• Club:Meieriet

• Festkulturgjengen

• Quizgjengen

• VEKAO

 

§ 8.3.2

Leiarane for undergruppene i Divisjon Arrangement vert utnemnd av styret. Dei har òg det økonomiske ansvaret overfor styret. Leiarane er i samarbeid med Styremedlem Arrangement ansvarleg for rekruttering og den daglege drifta av undergruppene.

 

§ 8.4 Divisjon Kreativ

§ 8.4.1

Divisjon Kreativ har desse undergruppene:

• Bandgruppa

• Dansegruppa

• Revy og teater

• Rollespel

• Studentkoret

 

§ 8.4.1

Leiarane for undergruppene i Divisjon Kreativ vert utnemnd av styret. Dei har òg det økonomiske ansvaret overfor styret. Leiarane er i samarbeid med Styremedlem Kreativ ansvarleg for rekruttering og den daglege drifta av undergruppene.

 

§ 8.5 Divisjon Informasjon

§ 8.5.1

Divisjon Informasjon har desse undergruppene:

• Blest (foto, film og PR)

• IT-gruppa

 

§ 8.5.2

Leiarane for undergruppene i Divisjon Informasjon vert utnemnd av styret. Dei har òg det økonomiske ansvaret overfor styret. Leiarane er i samarbeid med Styremedlem Informasjon ansvarleg for rekruttering og den daglege drifta av undergruppene.

 

§ 8.6 Divisjonsmøte

Kvar divisjon, med alle tilhøyrande undergruppeleiarar og tilhøyrande styremedlem skal jamleg ha divisjonsmøter. Divisjonsmøta skal fungere som eit idé- og informasjonsforum.

 

§ 8.7 Evalueringsseminar

Styret skal ved slutten av kvart semester innkalle alle undergruppeleiarar til eit felles evalueringsseminar der det siste halvåret vert evaluert grundig. Dette seminaret bør og leggje planar for neste halvår.

 

§ 9. VALKOMITÉ

§ 9.1

Styret skal innan utgangen av februar setje ned ein Valkomité som skal førebu val på Generalforsamlinga. Om det trengs supplering til styret i november/desember, skal styret setje ned ein valkomite i oktober.

 

§ 9.2 Samansetjing

Valkomiteen skal vere samansett av:

• Minst to representantar frå kvart kjønn

• Ein førsteårsstudent

• Ein undergruppeleiar

• Ein representant frå ein ekstern studentorganisasjon i Sogndal.

• Det sitjande styret skal vere representert i valkomiteen, men ikkje som leiar i valkomiteen.

Valkomiteen konstituerer seg sjølv, og på første møte skal det vere val av leiar for valkomiteen.

 

§ 9.3 Arbeidsoppgåver

Valkomiteen skal seinast 14 dagar før Generalforsamlinga ha lagt fram lister med aktuelle kandidatar til dei forskjellige styrepostane. Alle aktuelle og interesserte kandidatar skal være med på lista. Valkomiteen rangerer desse etter eige skjønn. Generalforsamlinga kan krevje skriftleg val.

 

§ 9.4 Valkomiteen til val

Valkomiteen kan ikkje stille til val.

 

§ 9.5 Rapport

To veker etter generalforsamling skal valkomiteen levere ein evalueringsrapport av sitt arbeid.

 

§ 10. ALMINNELEGE AVGJERSLER

§ 10.1 Eksklusjonar

Ingen medlemmer av, eller sympatisørar for organisasjonar som står for eit klart nazistisk, rasistisk eller diskriminerande standpunkt, har høve til å bli medlemmer av Studenthuset. Styret har rett til å ekskludere medlemmer som har eit slikt standpunkt, og enkeltpersonar som står for eller ytrar nazistiske, rasistiske eller diskriminerande standpunkt.

 

§ 10.2 Vedtektsendringar

Vedtektsendringar vert vedteke av Generalforsamlinga og må skje med 2/3 fleirtal. Generalforsamlinga avgjer tidspunkt for når vedtektsendringane skal setjast i kraft, og ikkje seinare enn 6 månader etter Generalforsamlinga. Vedtektsendringar som medlem vil fremje på Generalforsamlinga må sendast til den daglege leiinga seinast 14 dagar før Generalforsamlinga. Berre vedtektsendringsforslag som er innlevert innan denne fristen kan takast opp på Generalforsamlinga.

 

§ 10.3 Oppløysing

Oppløysing av Studenthuset Meieriet kan berre skje med 3/4 fleirtal på Generalforsamlinga. Aktiva skal i så fall tilfalle Studenttinget på Vestlandet til beste for studentane i Sogndal si velferd.

 

§ 10.4 Iverksetjing

Desse vedtektene trer i kraft frå 15. april 2015, og erstattar frå det tidspunktet gamle vedtekter.